Учителски колектив

НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ


__S_9190
ДАФИНА ПЕЦЕВА

__S_9192
АТИДЖЕ МЕТУШ

СЪЛЗЕТ ГЪРБЕВА


ГЮЛФЕ  МЕТУШЕВА


__S_9199
ГЮЛКА ГЕГОВА


АТИДЖЕ ИМАМ

АЙТЕН АМЗОВА


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


__S_9203
ИЛВИЕ МОЛЛОВА

__S_9206
СЪЛЗЕТА ЗЕЙНЕВА
__S_9208
ФАТМЕ БЯЛЕВА

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – Английски език


__S_9214
        ГЮЛСУНА БАШОВА

СЕЛВЕ КЕЗИМОВА


МАТЕМАТИКА ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


Гюлфе Имам-Бакибашева

 


АДЕМ ЗЕЙНЕВ

ЮЛВИЕ ГЕГОВА


НАДЖИБЕ ИБРАИМ


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


__S_9238
Зейнеп Топова

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ


__S_9242
НЕДРЕТ ПАНЕВА

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ


__S_9230
Асине Конедарева

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА


__S_9234
Адиле Имамова

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


__S_9244
Юлвие Гърбева

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


ЛИДИЯ ХАВАЛЬОВА


ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

 

НАДЯ БЕКЯРОВА


НАДЯ БЕКЯРОВА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


ДЖЕЙХАН УЗУНОВ

ИВАН БЕЗЕВ


МУЗИКА


__S_9250
АРБЕН ТЕРЗИЕВ

УЧИТЕЛИ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ


ЗОРНИЦА ДЕРМЕНДЖИЕВА


ЕЛЗА МОЛЛОВА

ЮНЕСКА КОНЕДАРЕВА


НАЙМЕ ГЪРБЕВА

ИРЗАНА ЧАУШЕВА


ГЮЛФЕ ХАНЬОВА