Прием 2024/2025 г.

Държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. :

 

Уважаеми родители и ученици,

За учебната 2024/ 2025 година в училището ще се извърши план- прием след VII клас, както следва:

І І. План- прием след завършен VІІ клас – 2 / две/ паралелки:

1 /една/ паралелка в VІІІ клас

 1. Броят на учениците в паралелката ( VІІІ клас) – 26 ученици;
  • Профил на паралелката – « Чужди езици»
  • Задължителни профилиращи предмети

Английски език;

– Немски език;

1.3. Допълнители профилиращи предмети:

– Философия;

– Биология и здравно образование;

 • Срок на обучение – 5 / пет/ години;
 • Форма на обучение – дневна;
 • Начин на изучаване на чужд език:
 • Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Определянето на балообразуващата оценка / точки за прием в VІІІ клас:

1.Удвояване на броя на точките от НВО по БЕЛ и математика;

2.Предметите, изучавани в VІІ клас от свидетелството за основно образование да са Български език и литература и Английски език.

 • Оценките на двата предмета са превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба № 11/ 01.09.2016 година за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
 1. Една професионална паралелка – специалност с код 2130601 ,,Компютърна графика”, от професия код 213060 „ Компютърен график” от професионално направление код 213 „ Аудио – визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“
  • Срок на обучение – 5 / пет/ години;
  • Форма на обучение – дневна;
  • Начин на изучаване на чужд език:
 • Разширено изучаване на чужд език
 • Вариант В4 – трета степен на професионална квалификация

Определянето на балообразуващата оценка / точки за прием в VІІІ клас:

1.Удвояване на броя на точките от НВО по БЕЛ и математика;

2.Предметите, изучавани в VІІ клас от свидетелството за основно образование да са Компютърно моделиране и информационни технологии и изобразително изкуство.

 • Оценките на двата предмета са превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба № 11/ 01.09.2016 година за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

    Приложение държавен план-прием №1, 8 клас  тук

Заповядайте при нас!

Държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. :

Уважаеми родители и ученици,

За учебната 2023/ 2024 година в училището ще се извърши план- прием след VII клас, както следва:

1 /една/ паралелка в VІІІ клас

 1. Броят на учениците в паралелката ( VІІІ клас) – 26 ученици;
  • Профил на паралелката – « Хуманитарни науки»
  • Задължителни профилиращи предмети

Български език и литература;

– Философия;

1.3. Допълнители профилиращи предмети:

– Английски език;

– Биология и здравно образование;

 • Срок на обучение – 5 / пет/ години;
 • Форма на обучение – дневна;
 • Начин на изучаване на чужд език:
 • Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 

Определянето на балообразуващата оценка / точки за прием в VІІІ клас:

1.Удвояване на броя на точките от НВО по БЕЛ и математика;

2.Предметите, изучавани в VІІ клас от свидетелството за основно образование да са Български език и литература и Биология и здравно образование.

Заповядайте при нас!

 • Приложение държавен план-прием №1, 8 клас – тук
 • Заповед комисия относно държавен план прием-тук
 • Заповед на МОН относно графика за провеждане на НВО – тук

 

Прием  първи клас за учебната 2023/2024 година

Информация относно прием на ученици в първи клас – тук

 • ред за приемане на ученици в първи клас – тук;

Държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. :

Уважаеми родители и ученици,

За учебната 2022/ 2023 година в училището ще се извърши план- прием след VII клас, както следва

 

 1. Една паралелка профил ,,Природни науки“ – 26 ученици със следните профилиращи предмети:

Задължителни профилиращи предмети:

 • Билогия и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

Допълнителни профилиращи предмети:

 • Математика
 • География и икономика

 

 1. Една професионална паралелка – 26 ученици, както следва:

Професионално направление код: 213

„ Аудиовизуални изкуства и техники, производство на медийни продукти“

Специалност с код 2130601 „ Компютърна графика“

Професия с код: 213060 „ Компютърен график“

Служебните лица, които отговарят за дейностите по план-приема са:

 1. Хюсеин Къдрев – председател на комисията по ДПП
 2. Илвие Стамболиева – техническо лице;
 3. Недретка Панева – ст. учител по ФА, ТП и ЧП

За въпроси: тел. за контакт 0882 749 643 и 0884 706 235

                                           Заповядайте при нас!

 • Информация държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. – тук
 • Приложение държавен план-прием №1, 8 клас – тук
 • Заповед относно държавен план-прием – тук
 • Училищна комисия – тук
 • График

За участие в първи етап на класиране:


05. 07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 часа

06. 07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 часа

07. 07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 часа

За участие в трети етап на класиране:


26. 07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 часа

27. 07.2022 г. – от 08:00 до 18:00 часа


 

 

 Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършен VIII клас за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършен VIII клас за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД-09-1508/08.02.2017 г. за утвърждаване на образци на документи за изготвяне на предложенията за държавен план-прием след завършен VII клас и след завършен VIII клас (основно образование) за учебната 2017/2018 година


Становище на обществения съвет към СУ Абланица относно план-прием 2022/2023 г. – тук.