Постоянни комисии

 Постоянни комисия в СУ Абланица


І. Училищна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – план:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илвие Кокударева, на длъжност педагогически съветник

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Хюсеин Къдрев – на длъжност заместник-директор, АСД
 2. Медицинско лице към училището

ІІ. Училищна комисия за противодействие на тормоза в училище съгласно Механизъм за противодействие на тормоза  – план:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калинка Гайтанинчева – заместник-директор, учебна дейност

И ЧЛЕНОВЕ:

 1. Хюсеин Къдрев – заместник-директор, АСД;
 2. Илвие Кокударева – педагогически съветник и членовете на координационния съвет за превенция на тормоза в училище;

ІІІ. Училищна комисия за действия при бедствия, аварии и катастрофи   план:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асим Имамов, на длъжност „ Ст. учител, математика и домашна техника и икономика

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Юлвие Гърбева – на длъжност „ Старши учител, ХООС”
 2. Гюлка Гегова – на длъжност „ Старши учител, начален етап”

ІV. Училищна комисия за безопасно движение по пътищата  план:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Джейхан Узунов на длъжност „ Ст. учител в начален етап”

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Халил Имамов – на длъжност „ Старши учител, математика”
 2. Федя Хавальов – на длъжност „ Старши учител, ФВС”

V.  Училищна комисия за безопасни условия на обучение, възпитание и труд план:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хюсеин Къдрев на длъжност „ заместник-директор, АСД”

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Адем Зейнев – на длъжност „ Ръководител, компютърен кабинет”
 2. Асим Имамов – на длъжност „ Старши учител, математика и технологии и предприемачество”;
 3. Медицинко лице към училището

VІ. Училищна комисия за изготвяне на седмичното разписание  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хюсеин Къдрев на длъжност „ заместник-директор, АСД”

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Адем Зейнев – старши учител, ИТ в гимназиален етап
 2. Калинка Гайтанинчева – на длъжност Заместник-директор, учебна дейност;
 3. Медицинко лице към училището

VІІ. Училищна комисия в съответствие със Системата за финансово управление и контрол СФУК  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хюсеин Къдрев на длъжност „ заместник-директор, АСД”

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Джеврие Гърбева – на длъжност „ Счетоводител”
 2. Айтен Амзова – на длъжност „ Старши учител в начален етап с чужд език” и финансов контрольор;
 3. Калинка Гайтанинчева – зам.-директор

VІІІ. Училищна комисия по маркетинг и реклама в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 1. Калинка Гайтанинчева – на длъжност „ зам.-директор, УД”

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Атидже Метуш – на длъжност „ Старши учител, начален етап”

ІХ. Училищна комисия по даренията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калинка Гайтанинчева, на длъжност „ Зам.-директор, УД”

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Айтен Амзова – на длъжност „ Старши учител, начален етап” и финансов контрольор
 2. Джеврие Гърбева – на длъжност „ Счетоводител”

Х. Училищна комисия за съхранение паметта на училището и училищната идентичност – план:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сълзета Зейнева на длъжност „Главен учител, БЕЛ”

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Асине Конедарева – на длъжност „ Учител, история и цивилизация ”
 2. Адиле Имамова – на длъжност „ Старши учител, география и икономика”

ХІ. Училищна комисия за поддържане и обновяване на постоянните изложби в училището в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асим Имамов на длъжност „ Старши учител, математика и домашна техника и икономика”

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Лидия Хавальова – на длъжност „ Старши учител, изобразително изкуство ”
 2. Адиле Имамова – на длъжност „ Старши учител, география и икономика”

ХІІ. Училищна комисия за обогатяване и поддържане на материално-техническата база в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хюсеин Къдрев на длъжност „ зам-директор, АСД”

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Зейнеп Топова – на длъжност „ Учител, БЗО ”
 2. Недретка Панева – на длъжност „ Старши учител, физика и астрономия”

ХІІІ. Училищна комисия за разработване и реализиране на проекти и програми в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калинка Гайтанинчева на длъжност „ Зам.-директор, УД”

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Сълзета Зейнева – на длъжност „ Главен учител, БЕЛ ”
 2. Айтен Амзова – на длъжност „ Старши учител, начален етап” и финансов контрольор

ХІV. Училищна комисия по номинации за награждаване на ученици и членове на училищната общност в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калинка Гайтанинчева, на длъжност „ Зам.-директор, УД”

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Хюсеин Къдрев – на длъжност „ Зам.-директор, АСД
 2. Сълзета Зейнева – на длъжност „ Главен учител, БЕЛ”

ХV. Училищна комисия по подготовка на училищни тържества в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калинка Гайтанинчева, на длъжност „ Зам.-директор, УД”

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Хюсеин Къдрев – на длъжност „ Зам.-директор, АСД
 2. Сълзета Зейнева – на длъжност „ Главен учител, БЕЛ”
 3. Арбен Терзиев – на длъжност „ Старши учител, музика”

ХVІ. Училищна комисия по разнообразяване живота на членовете на училищната общност в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калинка Гайтанинчева, на длъжност „ Зам.-директор, УД”

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Хюсеин Къдрев – на длъжност „ Зам.-директор, АСД
 2. Сълзета Зейнева – на длъжност „ Главен учител, БЕЛ”
 3. Арбен Терзиев – на длъжност „ Старши учител, музика”
 4. Асим Имамов на длъжност „ Ст. учител, математика и домашна техника и икономика”

ХVІІ. Училищна комисия по етика в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хюсеин Къдрев  – на длъжност „ Помощник-директор, АСД

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. Сълзета Зейнева – на длъжност „ Главен учител, БЕЛ”
 2. Илвие Кокударева – на длъжност „ Педагогически съветник”
 3. Джеврие Гърбева на длъжност „ Счетоводител”
 4. Надя Бекярова – психолог