За нас

Нашето мото е:

 

ЖИВОТ БЕЗ МЕЖДУЧАСИЕ  

 

                                 – ВИНАГИ НАПРЕД И НАГОРЕ!

Мисия за развитие на СОУ „ Св. П. Хилендарски” е училищната дейност да спомогне за:

 

  • утвърждаване на образователните дейности като процес на всестранно и последователно навлизане на учениците в обективния свят на обществото или в отделна негова част;
  • организиране на училщната общност като отворена система, т.е. като елемент от съществуващите социокултурни и икомически условия и наличието на обратна връзка между тях;
  • въвеждането в управлението на училището и образователните дейности на набор от съвременни педагогически технологии (от обучение до стратегическо планиране и управление);
  • формиране на умение за придобиване на информация и овладяване на съвременните информационни и комуникационни технологии;
  • улесняване на трансформацията на училищната култура и организационното развитие на СОУ „Св. П. Хилендарски” по пътя на утвърждаването му като самообучаваща се организация, построена на основата на знания и информация;
  • хуманизация на отношенията в СОУ „Св. П. Хилендарски”;
  • формиране и развитие на основни училищни и човешки ценности като уважение към правата и свободите на всеки ученик, учител, родител и всеки друг участник в образователните взаимодействия, недопускане на дискриминация на никакво основание;
  • ангажиране на училищната общност на СОУ „Св П. Хилендарски” със създаването на адекватни условия за опознаване и разбирателство между различните етнически и верски групи с училищните общности от региона и страната, като се полагат усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етнически и верски признак.
  • Нашето мото е: ЖИВОТ БЕЗ МЕЖДУЧАСИЕ  – ВИНАГИ НАПРЕД И НАГОРЕ!