Училищно настоятелство

 1. План за работа на УН при СУ Абланица – тук


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 Сълзета Атемова Зейнева – председател

 1. Мустафа Ферадов Барутев
 2. Найле Шеинова Бюлюкова

ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

ЗА 2019 /2020 УЧЕБНА ГОДИНА


 1. Мехмед Юсеинов  Имамов
 2. Хюсеин Хамидов Къдрев
 3. Калинка Пейкова Гайтанинчева
 4. Гюлка Манчева Гегова
 5. Сълзета Сюлейманова  Гърбева
 6. Джейхан  Халилов Узунов
 7. Верадин  Халилов Узунов
 8. Айше  Асанова Барутева
 9. Севдинас  Ферадова Барутева
 10. Фикрет  Гази
 11. Атидже  Сабриева Метуш
 12. Фатме  Кезимова Терзиева
 13. Недретка  Шеипова Панева
 14. Халил  Фикриев Гърбев
 15. Илвие Ферадова Кокударева
 16. Зинаида Конадова
 17. Фатме Стамболиева – Бялева
 18. Руса  Исмаилова Атипова
 19. Фейджири Ибраимов Терзиев
 20. Сенем  Асанова Гърбева
 21. Гюлфе  Фаикова Ханьова
 22. Илвие  Мехмедова Сиракова
 23. Юздена Исмаилова  Метушева
 24. Гюлизара  Неджипова Бабучева
 25. Севим Неджипова  Топова
 26. Елза  Деянова Арнаудова – Хасанова
 27. Неше  Мехмедова Моллова
 28. Севим Рамзиева Топова
 29. Юлвие Мелеимова Гегова
 30. Юлвин М. Шамова
 31. Илвие Лютвиева Кокударева
 32. Гюлфие Асанова  Газиева
 33. Илвие Сейдиева Велиева
 34. Фикрет Халилов Гегов
 35. Неджибе  Шишкарева
 36. Найме Хамидова Гърбева
 37. Илвие Ибраимова Моллова
 38. Минире Ибраимова Топова
 39. Алберт Абдурахманов Шамов
 40. Илвие Юсеинова Метушева
 41. Къдрие Халилова Атип
 42. Мавзеза Незимова Стамболиева
 43. Имика Джикарова
 44. Джеит Хамидов Стамболиев
 45. Фикрет Асанов Моллов
 46. Халил Ахмедов Имамов
 47. Атидже Ибраимова Имамова
 48. Виолета Бисерова Топова
 49. Найле Исмаилова Гегова
 50. Асие Неджипова Топова
 51. Емине Барутева
 52. Асан Гюнеров Гърбев
 53. Сълза Абипова Мъсарлиева
 54. Бингюл Хариева Имам
 55. Мейка  Наилова Хавальова
 56. Илвие Джеватова Хасанова
 57. Илвие Сюлейманова Стамболиева
 58. Найле Ахмед Асанова
 59. Шерфе Зия Джикарова
 60. Йълдъз Кемалова Бабучева
 61. Сюлейман Хамидов Метушев
 62. Юлвие Джевдетова Гърбева
 63. Гюлсуна Имам – Башова
 64. Гюлизара Халилова Гущерова
 65. Венцислав Славиев Чакъров
 66. Илвие Халилова Узунова
 67. Илвие Фикриева Ханьова
 68. Юнеска Юмерова Конедарева
 69. Саами Керимов Топов
 70. Илвие Мехмедова Арнаудова
 71. Ибраим Юсеинов Терзиев
 72. Гюлфие Мехмедова Терзиева
 73. Емин Ахмед Ибраим
 74. Айрет асимова Арнаудова
 75. Невриза Юсеинова Имамова
 76. Айше Чакърова
 77. Рамзие Шеинова  Имамова
 78. Гюлфие Ибраимова Гегова
 79. Гюлфе  Хамид Метушева
 80. Рамиз Сейдиев Бюлюков
 81. Сълзета Халилова Балиева
 82. Фикрие Алиева Барутева
 83. Вилдан Атип
 84. Атидже Топова
 85. Севда Манчова Чаушева
 86. Неджибе Фикриева Шерифова
 87. Сузана Джеитова Замфирова
 88. Айше Шеинова Шишкарева
 89. Негрета Ибраимова Къдрева
 90. Имика Летифова Метушева
 91. Шезаи Юруков