Учебна документация

 1. Стратегия  за развитие  на СУ „Св. Паисий Хилендарски”  – тук.
 2. Правилник за дейността на училището –тук.
 3. Правилник за вътрешния трудов ред на училището – тук.
 4. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в СУ Абланица – тук.
 5. Годишен план на училището – тук.
 6. План за контролната дейност на директора – тук.
 7. План за контролната дейност на ЗДУД – тук.
 8. План за контролната дейност на ЗДАСД – тук.
 9. План за квалификационна дейност –тук.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ


 • Училищен учебен план  I клас       – тук
 • Училищен учебен план  II клас      – тук
 • Училищен учебен план  III клас    – тук
 • Училищен учебен план  IVа клас  – тук
 • Училищен учебен план  IVб  клас  – тук
 • Училищен учебен план  V клас      – тук
 • Училищен учебен план  VIа клас   – тук
 • Училищен учебен план  VIб клас   – тук
 • Училищен учебен план  VIIа клас  – тук
 • Училищен учебен план  VIIб клас  – тук
 • Училищен учебен план  VIIIа клас – тук
 • Училищен учебен план  VIIIб клас – тук
 • Училищен учебен план  IXа клас    – тук
 • Училищен учебен план  IXб клас     – тук
 • Училищен учебен план  X клас        – тук
 • Училищен учебен план  XIа клас     – тук
 • Училищен учебен план  XI б клас     – тук
 • Училищен учебен план  XII клас     – тук

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


 • План за работа по превенция на наркоманиите – тук.
 • План за превенция на отпаднали ученици – тук
 • План за организиране, провеждане и отчитане на обучението в СУ Абланица – тук
 • План на комисията по етика – тук
 • План на комисията по безопастност на движението по пътищата – тук
 • План за противодействие на тероризма – тук
 • План на комисията по бедствия аварии и катастрофи – тук
 • План за превенция за ранното напускане на учениците от училището – тук.
 • План на комисията по превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – тук

 1. План за насърчаване и повишаване на грамотността в СУ- с. Абланица във връзка с националната стратегия – тук.
 2. План за работа на комисията по превенция на деца в риск – тук
 3. Правила за планиране и организиране на обучението на служителите в СУ Абланица – тук
 4. Правила за прилагане на мерките за работа на СУ в условия на “COVID-19” – тук
 5. Заповед за формите на обучение в СУ Абланица – тук.
 6. Мерки за повишаване на качеството на образованието – тук.
 7.  Отчет на комисията за самооценка – тук.
 8. Етичен кодекс на училищната общност на СУ Абланица – тук
 9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи – тук.
 10. Правила за подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали в училището – тук.
 11. Училищна програма за целодневна организация на обучението в СУ – тук
 12. Оценка на риска и Програма за минимизиране на риска- тук
 13. Спортен календар – тук
 14. Бланки на документи – тук.