Учебна документация

 1. Стратегия  за развитие  на СУ „Св. Паисий Хилендарски”  – тук.
 2. Правилник за дейността на училището –тук.
 3. Правилник за вътрешния трудов ред на училището – тук.
 4. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в СУ Абланица – тук.
 5. Годишен план на училището – тук.
 6. План за контролната дейност на директора – тук.
 7. План за контролната дейност на ЗДУД – тук.
 8. План за контролната дейност на ЗДАСД – тук.
 9. План за квалификационна дейност –тук.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ


 • Училищен у чебен план  I клас – тук
 • Училищен у чебен план  II клас – тук
 • Училищен у чебен план  IIIа клас – тук
 • Училищен у чебен план  IIIб клас – тук
 • Училищен у чебен план  VIа клас – тук
 • Училищен у чебен план  VIб клас – тук
 • Училищен у чебен план  V клас – тук
 • Училищен у чебен план  VIа клас – тук
 • Училищен у чебен план  VIб клас – тук
 • Училищен у чебен план  VII клас – тук
 • Училищен у чебен план  VIIIа клас – тук
 • Училищен у чебен план  VIIIб клас – тук
 • Училищен у чебен план  IX клас – тук
 • Училищен у чебен план  Xа клас – тук
 • Училищен у чебен план  Xб клас – тук
 • Училищен у чебен план  XI клас – тук
 • Училищен у чебен план  XII клас – тук

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


 • План за работа по превенция на наркоманиите – тук.
 • План за превенция на отпаднали ученици – тук
 • План за организиране, провеждане и отчитане на обучението в СУ Абланица – тук
 • План на комисията по етика – тук
 • План на комисията по безопастност на движението по пътищата – тук
 • План за противодействие на тероризма – тук
 • План на комисията по бедствия аварии и катастрофи – тук
 • План за превенция за ранното напускане на учениците от училището – тук.
 • План на комисията по превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – тук

 1. План за насърчаване и повишаване на грамотността в СУ- с. Абланица във връзка с националната стратегия – тук.
 2. Правила за планиране и организиране на обучението на служителите в СУ Абланица – тук
 3. Правила за прилагане на мерките за работа на СУ в условия на “COVID-19” – тук
 4. Заповед за формите на обучение в СУ Абланица – тук.
 5. Мерки за повишаване на качеството на образованието – тук.
 6.  Отчет на комисията за самооценка – тук.
 7. Етичен кодекс на училищната общност на СУ Абланица – тук
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи – тук.
 9. Правила за подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали в училището – тук.
 10. Училищна програма за целодневна организация на обучението в СУ – тук
 11. Оценка на риска и Програма за минимизиране на риска- тук
 12. Бланки на документи – тук.