Учебна документация

 1. Стратегия  за развитие  на СУ „Св. Паисий Хилендарски”  – тук.
 2. Правилник за дейността на училището –тук.
 3. Правилник за вътрешния трудов ред на училището – тук.
 4. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в СУ Абланица – тук.
 5. План за контролната дейност на директора – тук.
 6. План за контролната дейност на ЗДУД – тук.
 7. План за контролната дейност на ЗДАСД – тук.
 8. План за работа по превенция на наркоманиите – тук.
 9. План за превенция на отпаднали ученици – тук
 10. План за организиране, провеждане и отчитане на обучението в СУ Абланица – тук
 11. План на комисията по етика – тук
 12. План за противодействие на тероризма – тук
 13. Правила за планиране и организиране на обучението на служителите в СУ Абланица – тук
 14. Правила за прилагане на мерките за работа на СУ в условия на “COVID-19” – тук
 15. Училищен учебен план – тук.
 16. Заповед за формите на обучение в СУ Абланица – тук.
 17. Годишен план на училището – тук.
 18. Мерки за повишаване на качеството на образованието – тук.
 19. План за превенция за ранното напускане на учениците от училището – тук.
 20. План за квалификационна дейност –тук.
 21. Отчет на комисията за самооценка – тук.
 22. Етичен кодекс на училищната общност на СУ Абланица – тук
 23. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016 – 2020) – тук.
 24. План за насърчаване и повишаване на грамотността в средно училище „ св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица за учебната 2017/2018 година, във връзка с националната стратегия – тук.
 25. Правила за подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали в училището – тук.
 26. Училищна програма за целодневна организация на обучението в СУ – тук
 27. Оценка на риска и Програма за минимизиране на риска- тук
 28. Бланки на документи – тук.