САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА


Самостоятелна форма на обучение е неприсъствена,

при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план и се организира за:

1. Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;

2. За даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет;

3. Лица, навършили 16-годишна възраст;

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определя със заповед на директора.

Изпитите се провеждат в съответствие с Наредба № 3 на МОН за системата на оценяване.

В един ден не може да се провеждат изипити по повече от един учебен предмет.

Учениците, които в рамките на сесиите през учебната година не са се явили на нито един изпит, да се считат отпаднали. За включване в обучението те отново трябва да подадат заявление. Заявлението се подава до 05 септември.

Конспектите по съответните предмети се въвеждат в сайта на гимназията.

На група ученици от самостоятелната форма на обучение директорът със заповед определя учител, който да бъде класен ръководител на групата.

Ръководителите на групи попълват личните картони на учениците,  проследяват всяка изпитна сесия и информират ръководството за резултатите от проведената сесия.

Учениците, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение при условията на чл. 83, ал.2 и чл. 84, ал.2,т.1 , както и ученици, навършили 16 годишна възраст и желаещи да сменят формата на обучение по чл.80, 81, 82, 83 и 84, подават писмено заявление до директора на училището.

Ученик, започнал обучението си в дадена форма на обучение по определена и преминал в самостоятелна форма на обучение, продължава обучението си при спазване изискванията на чл.20 от ЗУСООМУП.


2023/2024 учебна година

Заповед самостоятелна форма на обучение 3 клас – тук

Заповед самостоятелна форма на обученние 9-12 клас – тук

 

2022/2023 учебна година


 

 1. Заповед 1 – тук

2021/2022 учебна година


1. Заповед №1 – тук

 


2020/2021 учебна година


 1. Заповед №1 – тук
 2. Заповед №2 – тук
 3. Заповед №3 – тук

2019/2020 учебна година


 1. Училищна комисия по оценяване на изпити- за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение – IX клас, сесия- януари на учебната 2019/2020 г. – тук
 2. Училищна комисия за организиране и провеждане на изпити – за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение и приравнителен изпит/по ХООС/ – IX клас, сесия- януари на учебната 2019/2020 г – тук

 1. Заповед  за училищна комисия по оценяване на изпити за валидиране на компетентности на  ученици завършили VIII клас – тук
 2. Заповед  за училищна комисия за организиране и провеждане на изпити за валидиране – тук
 3. Заповед за училищна комисия за организиране и провеждане на изпити за определяне на годишна оценка   за ученици в самостоятелна форма на обучени IX клас – тук
 4. Заповед за училищна комисия за организиране и провеждане на изпити за определяне на годишна оценка   за ученици в самостоятелна форма на обучени XII клас – тук
 5. Заповед за училищна комисия за оценяване на изпити за оформяне на годишна оценка 9 – 12 клас – тук
 6. Обраязец  на Заявление за  изпити за самостоятелна форма 8 – 12 клас
 7. САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (извадка от Правилника за дейността на училището)