Документи

 

ПРАВИЛА

ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ"

в средно ощообразователно училище

 „Св.Паисий Хилендарски”

 с.Абланица, общ.Хаджидимово, обл.Благоевград

 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите правила уреждат правилата и условията за реализация на  ПРОЕКТ: ВG051PO001-4.2.05–0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – „УСПЕХ” в Средно общообразователно училище”Св.Паисий Хилендарски” – с.Абланица.

 Този проект дава възможност за развитие и изява на талантите и способностите на учениците в различни сфери на дейност, като ангажира свободното време на учениците /включително и през почивните дни/ с дейности, които са желани от тях и са различни от учебното съдържание

Чл. 2.   (1) СОУ „Св.Паисий Хилендарски”, чрез Директора изпълнява,  управлява, организира и контролира дейностите по проект:  BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”

 (2)  Цялата кореспонденция, свързана с проекта, трябва да бъде в писмена форма, да съдържа регистрационния номер и наименованието на Проекта, и да се адресира до директора на СОУ „Св.Паисий Хилендарски”.

Раздел II

                                          ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Чл. 3. Пректа има за цел да осмисли свободното време на учениците в СОУ „Св.Паисий Хилендарски” , включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности, целящи:

 1. Ангажиране на свободното време на поне  40% от учениците в СОУ „Св.Паисий Хилендарски”
 2. Създаване на традиция и приемственост в извънкласните и извънучилищните дейности в СОУ „Св.Паисий Хилендарски”
 3. Повишаване мотивацията им за учене в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности, чрез придобиване на допълнителни знания, умения, компетентности.
 4. Ограничаване на броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на агресия.

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Чл. 4. (1) Директорът на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” организира, координира и контролира подготовката, организацията, изпълнението, резултатите и своевременното отчитане на дейностите по  проекта  „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” за съответното училище.

  (2) Директорът на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” има следните задължения:

1. Предоставя информация  на Педагогическия съвет (ПС) относно изискванията, дейностите, условията и отчетността при изпълнението на проекта.

2. Предлага на ПС тригодишна програма за развитието на ИИД в училището, съобразно потребностите на учениците. Програмата се актуализира ежегодно.

3. Представя на ПС постъпилите предложения от ръководителите на ИИД с тематични разпределения.

4. Включва приоритетно в групите ученици с идентифицирани нужди от подкрепа.

5. Заверява списък на учениците, включени във всяка една форма на ИИД.

6. Утвърждава тематичните разпределения за ИИД.

7. Издава заповед, с която определя областите,  формите, тематичните разпределения за ИИД, ръководителите на групите и времевия график (ден от седмица, място на провеждане, продължителност – брой часове, начален час).

8. Сключва допълнителни споразумения по чл.119 с асистент/и по оперативното изпълнение с  ръководителите на ИИД  – учители  от съответното училище и граждански или трудови договори с външни за училището лица-  ръководители на ИИД

9. Приема протоколи и отчети от ръководителите на групи за извършената работа и от асистент оперативно изпълнение на проекта.

10. До 5 число на всеки месец попълва всички данни за предходния месец в електронната система на проекта.

11. Контролира дейността на групите  и отразява констатациите си в Дневника на групата по ИИД по отношение на:

– посещаемост на учениците;

– спазване на графика за провеждане на занятията;

– спазване на тематичното разпределение.

12. Осигурява безопасни условия за обучение, възпитание и труд при провеждането на дейностите по проекта.

13. Съдейства на компетентните органи за мониторинг, отчет и оценка на проекта.

14. Планира разходването на средствата съгласно чл. 15, ал. 2 от Инструкцията.

15. Съблюдава допустимостта на разходите, предоставени за дейностите по проекта, съгласно изискванията на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и Националното и европейското законодателство.

16.  Спазва изискванията за информиране и публичност на дейностите.

17. Отговаря за провеждане на процедурите за доставка на стоки/външни услуги за нуждите на проекта.

 (3) Директорът отговаря за правилното водене и съхраняване на проектната документация в училище:

 1. заявления за участие на училището
 2. данни за групата по ИИД в училището
 3. заверени, прономеровани и прошнуровани дневници на групите
 4. отчети на ръководителите на ИИД
 5. нагледни материали, свързани с дейността на групите – най-малко два броя снимки
 6. за всяка една ИИД, презентации, макети, рисунки;
 7. заявления за участие от ученика и за съгласие от родителя;
 8. анкетна карта за ученика , която се попълва след приключване на формата по ИИД;
 9. договори с ръководителите на групи – външни лица и с асистент оперативно
 10. изпълнение на проекта;
 11. заповед за формите и учителите от съответното училище – ръководители на ИИД ;
 12. декларация за взети часове по проекта УСПЕХ – за всяка учебна година
 13. годишния план за разходване на средства по бюджета;
 14. документацията по проекта в оригинал за срок от 3 години след приключване на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. В случаите, когато визпълнение на нормативен акт или на друг документ се изисква по-дълъг срок, същият следва да се спазва.

(4) До 30 август директорът на училището попълва декларация за броя на учениците с повече от 25% отсъствия по неуважителни причини от заниманията в ИИД и я представя в РИО.

Чл. 5. (1) Педагогическият съвет на СОУ „Св.Паисий Хилендарски”:

1.  Приема тригодишната програма за развитие на ИИД и нейните актуализации .

2.  Определя формите на ИИД.

3.  Взема решение за избор на учителите от училището – ръководители на ИИД.

4. Взема решение за избор на външните лица – ръководители на ИИД, предложени от директора.

Раздел IV

ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРОЕКТА

Чл. 6. Дейността на проекта се осъществява по годишен план, който се приема от Педагогическият съвет на СОУ „Св.Паисий Хилендарски”

Чл. 7. Средствата за реализация на Проекта се осигуряват целево от МОМН.

Чл.8.  Бюджетът на Проекта се утвърждава от Директора на СОУ „Св.Паисий Хилендарски”

Чл.9. Размерът на средствата за съответната година, предназначени за проекта, се опеделят от МОМН на базата на брой включени ученици в ИИД за съответната година, чрез подадена от училището Заявка за участие.

Раздел V

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИИД ПО ПРОЕКТА

Чл. 10. С годишния бюджет на Проект „УСПЕХ” предоставен от МОМН на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” се определя размерът на средствата, които се предоставят през съответната учебна година за финансиране на проекта.

Чл. 11. (1) Право да кандидатстват за финансиране на ИИД по Проекта имат всички учители и възпитатели в СОУ „Св.Паисий Хилендарски”, които изпълнят следните изисквания:

 1. представят в срок до 15 юни попълнени заявления за участие от учениците в съответната ИИД за следващата учебна година / удължен срок до 21.09.2012г/
 2. броят на заявените желания не могат да бъдат по-малко от 6 или по-вече от 20 за една ИИД.
 3. представят в срок до 1 септември тематично разпределение за ИИД за следващата учебна година; Заявка за необходими материали за провеждане на ИИД; Финансов бюджет за материали, консумативи и услуги необходими за провеждане на ИИД

 (2) Право да кандидатстват за финансиране на ИИД по Проекта имат и всички физически лица, които не са в трудовоправни отношения с СОУ „Св.Паисий Хилендарски”, които изпълняват следните изисквания:

 1. Отговарят на изискванията за заемане на длъжност учител.
 2. представят в срок до 15 септември писмена заявка и представяне на програма за ИИД за следващата учебна година
 3. представят в срок до 21 септември 2012 г попълнени заявления за участие от учениците в съответната ИИД
 4. броят на заявените желания не могат да бъдат по-малко от 6 или по-вече от 20 за една ИИД.
 5. представят в срок до 1 септември тематично разпределение за ИИД за следващата учебна година; Заявка за необходими материали за провеждане на ИИД; Финансов бюджет за материали, консумативи и услуги необходими за провеждане на ИИД

            (3) Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:

 1. са юридически лица
 2. не отговарят на изискванията за заемане на длъжност учител или външен лектор.
 3. попадат в категорията на чл. ……. от ППЗНП.
 4. са лишени от право да упражняват професията си;

Чл. 12. (1) Със средства по проекта не се финансира закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи.

(2) Проекта не предоставя средства за финансиране на:

 1. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;
 2. разходи, направени преди одобрението на проекта;
 3. на възстановимо ДДС;
 4. други разходи, несвързани пряко с целта на проекта.

Раздел VI

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА ИИД

Чл. 13.(1) Всяка година до 1 юли Педагогическият съвет определя за следващата учебна година:

 1. Областите на извънкласни дейности
 2. Броят на групите
 3. Критериите за оценка на заявените желания от външни лица за изпълнение на ИИД в училището.

(2) Всяка година до 15 септември Педагогическият съвет приема за следващата учебна година:

 1. Области на извънкласни дейности;
 2. Форми и наименование на ИИД;
 3. Ръководители на ИИД

(3) При предлагането на критерии за оценка Педагогическият съвет се води от необходимостта от осигуряване на конкретна практическа приложимост и висок социален и педагогически ефект на резултатите от изпълнението на ИИД, наличието на подходяща база за изпълнението на ИИД.

Чл. 14. (1) В 7-дневен срок от вземането на решенията по чл. 13 ал.1, ако няма желаещи учители от списъчния състав на училището за провеждане на ИИД, Директорът на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” обявява конкурс за набиране на проектни предложения за ръководители на ИИД.

(2) Конкурсът се обявява, чрез публикуване на обява в официалните електронни страници на СОУ „Св.Паисий Хилендарски”. Обявата за конкурса съдържа:

 1. посочване на приоритетната област/области, за която/които се обявява конкурсната процедура;
 2. посочване на изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите;
 3. срок и място за получаване на документацията за включване в Проект „УСПЕХ”;
 4. срок, място и начини за подаване на предложенията;
 5. срок и място за провеждане на процедурата;
 6. адрес и телефон за контакти и получаване на допълнителна информация за процедурата;

Чл. 15 .(1) За участие в конкурса кандидатите получават документация, която съдържа:

 1. формуляр- заявление за участие;
 2. формуляр за попълване на тематично разпределение на ИИД
 3. заявка за необходими материали за провеждане на ИИД;
 4. финансов бюджет за материали, консумативи и услуги
 5. методика за оценяването на ИИД;

 (2) Документацията за процедурата за набиране на предложения за ИИД  се завежда във входяща поща на училището, като се води списък на лицата, получили документация, който съдържа име/наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес.

Чл. 16. Срокът за подаване на предложенията е не по-късно от 15 септември.

Чл. 17. (1) Предложенията на кандидатите по чл.11 ал.2 за провеждане на ИИД съдържат:

 1. попълнен формуляр, представящ идеен проект, бюджет, времеви график на изпълнение на дейностите по проекта;
 2. други документи, с които се удостоверява  право на участие по чл. 11 ал.2;
 3. информация за успешно осъществени от кандидата проекти в съответната приоритетна област;

(2) При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по ал. 1, кандидатът е длъжен да уведоми Директора на СОУ „Св.Паисий Хилендарски”в 7-дневен срок от промяната.

 (3) Предложенията за проекти на външни кандидати за провеждане на ИИД, които не отговарят на условията, не се завеждат във входяща поща и се връщат на кандидата.

Чл. 17. (1) Директорът на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” назначава със заповед комисия за оценка и класиране на проектите от външни кандидати, както и председателят на комисията. Комисията се определя след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за разглеждане и оценяване на предложенията, с оглед недопускане на конфликт на интереси.

(2) Комисията се състои най-малко от трима членове, от които един от старши учител в начален етап, един старши учител от прогимназиален етап и един старши възпитател.

(3) Не могат да бъдат членове на комисията за оценка на проектите учители, които:

 1. участват с проект за ИИД в училището;
 2. имат родствени отношения по права линия или съребрена линия до IV степен с лица, подали предложения за участие в процедурата.

(4)  За наличието или липсата на обстоятелствата по ал. 3 членовете подписват декларация преди първото заседание на комисията за оценка на проектните предложения.

(5)  При несъвместимост по ал. 3 и/или при самоотвод на член на комисията, със заповед, Директора на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” извършва промени в състава на комисията.

Чл. 18. (1) Класирането на предложенията на външните кандидати провеждане на ИИД се извършва в срок до 25 септември.

(2) Класирането на проектните предложения на външните кандидати провеждане на ИИД се извършва на основата на формални критерии, които отразяват приоритетите на Проекта и отговарят на нуждите на учениците и съответната материална база.

(3) Критериите за оценка на проектни предложения на външните кандидати за провеждане на ИИД се изработват и приемат от Педагогическият съвет на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” до 1 юли.

Чл. 19. (1) На заседанията на комисията по чл.17 се води протокол. В него се отразяват резултатите от извършените оценки на проектните предложения на външни кандидати за ИИД, мотивите за класирането им и списъкът на одобрените проектни предложения на външни кандидати за ИИД. Протоколът се подписва от членовете на комисията.

(2) Решенията от заседанията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 20. (1) Председателят на комисията представя списъка на одобрените проектни предложения на външни кандидати за ИИД пред Педагогическия съвет.

(2) Педагогическият съвет разглежда и приема одобрените проектни предложения на външни кандидати за ИИД за ИИД, придружени с протокола на комисията по оценка и ги гласува за приемане.

(3) Педагогическият съвет  със своето решение предлага за утвърждаване от  Директора на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” списъка с одобрените проектни предложения за ИИД по чл.17 ал.1 и чл. 20 ал.1 , придружени с протокола на комисия за оценка на проектните предложения на външни кандидати за ИИД .

Раздел VII

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИИД

Чл. 21. Провеждане на одобрените проектни предложения за ИИД се извършват след сключване на договор с Директора на СОУ „Св.Паисий Хилендарски”, както следва:

 1. По чл. 11 ал.1  със Заповед на Директора за възлагане за провеждане на ИИД със съответния учител или възпитател по образец на МОМН
 2. По чл. 20 ал.2 с Договор за провеждане на ИИД

Чл. 22. Изпълнителят по чл.21 т.1 и т.2 поема следните отговорности и задължения по изпълнението на ИИД:

(1) Задачи и задължения

 1. Отговаря за цялостната подготовка и изпълнение на ИИД;
 2. Планира, подготвя, провежда и отчита дейността на  клуб/ателие/секцияИзготвя програма за дейността на клуба/ателието/секцията и тематичното й разпределение за периода на изпълнение на дейността по проекта, съобразена с плана за действие на проекта
 3. Изготвя график за провеждане на занятията
 4. Изготвя правила за дейността в групата, съвместно с участниците
 5. Участва при определянето на помещенията за провеждане на дейностите
 6. Участва в планирането, изработването и реализирането на оперативни графици и планове
 7. Изготвя и отчита пред ръководителя на проекта ежемесечни текстуални отчети за работата в групата
 8. Попълва и представя на ръководителя на проекта ежемесечни присъствени листове
 9. Разпределя пропорционално необходимите материали и консумативи за работа в групата
 10. Изготвя и представя на ръководителя на проекта заявки за закупуване на материали и консумативи за работа в групата, съобразно планираното по проекта
 11. Планира, организира и провежда училищни и извънучилищни инициативи
 12. Участва в планираните по проекта дейности
 13. Участва в популяризиране и публично представяне на резултатите от дейностите в групата
 14. Участва в дейности по популяризиране и публично представяне на проекта
 15. Създава и поддържа в процеса на работа, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество; насърчава социалното включване и сближаване.
 16. В своята работа е длъжен да не допуска форми на пряка и непряка дискриминация
 17. Води установената за дейността на групата документация
 18. Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на проекта, свързани с цялостната дейност за реализиране на проекта

(3) Отговорности:

 1. Отговаря за поверената му материално-техническа база.
 2. Ръководителят на дейността е длъжен да спазва утвърдените в организацията правила за БУВОТ и правилата за противопожарна безопасност
 3. Ръководителят на дейността носи отговорност за опазване здравето и живота на участниците в групата по време на работа. Длъжен е да инструктира учениците относно правилата за работа с материали и съоръжения,които могат да доведат до заплаха за здравето и живота им, както и да следи за правилната експлоатация.
 4. При изпълнение на своите задължения ръководителят на групата е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на участник, член от екипа на проекта, ръководител или друго лице, работещо по проекта. Да бъде лоялен към екипа за управление на проекта, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения.

Чл. 23. Счетоводителят /асистента по оперативното изпълнение/ на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” поема следните отговорности и задължения по изпълнението на проекта:

 1. Планира, подготвя и координира дейността на  финансовата работата по проекта.
 2. Участва в планирането, изработването и реализирането на оперативни графици и планове по проекта.
 3. Следи за правилното оформяне на първичните счетоводни документи.
 4. Води и съхранява цялата финансово-отчетна документация
 5. Изготвя и отчита пред ръководителя на проекта ежемесечни текстуални отчети за финансовата работата по проекта.
 6. Подготвя технически и предлага на ръководителя платежни нареждания за здравноосигурителни и пенсионни отчисления, допълнителни плащания и др. и отчети за направените.
 7. Извършва касови операции по превеждането на посочените в предходната алинея средства в съответните банкови институции.
 8. Редовно внася дължимите вноски по здравното и пенсионно осигуряване на персонала в съответните институции.
 9. Обезпечава работата на ателиетата и школите с консумативи и материали съобразно бюджета на проекта.
 10. Разпределя пропорционално необходимите материали и консумативи и държи отчет за изразходмането им.
 11. Изготвя и представя на ръководителя на проекта обобщени заявки за закупуване на материали и консумативи по заявки на ръководителите на групите, съобразно планираното по проекта.
 12. Участва в планираните по проекта дейности.
 13. Участва в популяризиране и публично представяне на резултатите от дейностите в групата .
 14. Участва в дейности по популяризиране и публично представяне на проекта.
 15. Участва в проектния съвет.
 16. Създава и поддържа в процеса на работа, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество; насърчава социалното включване и сближаване.
 17. В своята работа е длъжен да не допуска форми на пряка и непряка дискриминация.
 18. Води установената за дейността по проекта финансова документация
 19. Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на проекта, свързани с цялостната дейност за реализиране на проекта.

Раздел VIIІ

ФИНАНСОВА  ДИСЦИПЛИНА

Чл. 24. Всички финансови разходи по Проект ВG051PO001 – 4.2.05 – 0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – „УСПЕХ” се осъществяват според действащите вътрешни правила за финансово управление и контрол на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” и вътрешните правила за работната заплата.

Чл. 25 (1)Разходите за закупуване на материали, консумативи и услуги се осъществяват на базата подадените заявки от ръководителите на ИИД.

(2) Закупуването на материали, консумативи и сключването на договори за услуги се осъществява след спазване на нормативната уредба по НВМОП.

            (3) Избор на доставчици на материали, консумативи и услуги се осъществява от комисия, назначена със Заповед от Директора на СОУ „Св.Паисий Хилендарски”, в която определя Председател и задължения на комисията.

(4) Комисията се състои най-малко от трима членове, от които счетоводител на училището, финансов контрольор на училището и един старши учител.

 

Чл. 26. (1) На заседанията на комисията по чл.25 ал.3 се води протокол. В него се отразяват резултатите от класирането на подадените оферти за доставка на материали, консумативи и услуги. Протоколът се подписва от членовете на комисията и се входира в деловодството на училището.

(2) Решенията от заседанията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 27.  Председателят на комисията представя Протокола с класирането на подадените оферти за доставка на материали, консумативи и услуги на Директора за сключване на договор за доставка на материали, консумативи и услуги.

Чл. 28. Директорът на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” сключва Договори за доставка на материали, консумативи и услуги с класираните на първо място по оферти.

Раздел ІХ

КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 23. Директорът на  СОУ „Св.Паисий Хилендарски”” осъществява цялостен контрол върху изпълнението на Проекта.

Чл. 24 (1) Финансовите средства, предоставени за изпълнението на проекта, се отчитат съгласно условията и срока на Проект ВG051PO001 – 4.2.05 – 0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – „УСПЕХ”с междинни отчети и финален отчет.

            (2) Към финансовите отчети се прилагат заверени копия от всички документи за направените разходи по проекта, като на всеки финансов документ де изписва   ” разходът е по проект ВG051PO001 – 4.2.05 – 0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – „УСПЕХ” .

Чл. 25. Директорът на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” и  счетоводителят / асистента по оперативното изпълнение/ съхраняват цялата документацията по проекта за срок 5 години след приключване изпълнението на проекта.

Чл. 26. Лице, което изразходва получените средства не по предназначение, ги възстановява в пълен размер.

Раздел VIII

ПУБЛИЧНОСТ

Чл.27.  До 15 септември всяка година Директорът на СОУ „Св.Паисий Хилендарски”представя на Педагогическия съвет подробен отчет за дейността по Проект ВG051PO001 – 4.2.05 – 0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – „УСПЕХ” през предходната година.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите правила са приети на заседание на Педагогическия съвет  с  

Протокол № 11/08.05.2012 г , Решение №30 и влизат в сила от датата на приемането им


Бюджет по проект Успех  при СОУ "Св. Паисий Хилендарски – тук.