АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити-

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на диплома за средно образование