Учебна документация

 1. Стратегия  за развитие  на СУ „Св. Паисий Хилендарски”  – тук.
 2. Правилник за дейността на училището –тук.
 3. Правилник за вътрешния трудов ред на училището – тук.
 4. Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в СУ Абланица – тук.
 5. План за контролната дейност на директора – тук.
 6. План за контролната дейност на ЗДУД – тук.
 7. План за контролната дейност на ЗДАСД – тук.
 8. План за работа по превенция на наркоманиите – тук.
 9. План за превенция на отпаднали ученици – тук.
 10. Училищен учебен план – тук.
 11. Заповед за формите на обучение в СУ Абланица – тук.
 12. Годишен план на училището – тук.
 13. Мерки за повишаване на качеството на образованието – тук.
 14. План за превенция за ранното напускане на учениците от училището – тук.
 15. План за квалификационна дейност –тук.
 16. Отчет на комисията за самооценка – тук.
 17. Етичен кодекс на училищната общност на СУ Абланица- тук..
 18. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016 – 2020) – тук.
 19. План за насърчаване и повишаване на грамотността в средно училище „ св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица за учебната 2017/2018 година, във връзка с националната стратегия – тук.
 20. Правила за подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали в училището – тук.
 21. Училищна програма за целодневна организация на обучението в СУ – тук
 22. Бланки на документи – тук.