Административен и непедагогически персонал

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ


  1. Хюсеин Хамидов Къдрев – ЗДАСД
  2. Джеврие Халилов Гърбева – счетоводител
  3. Илвие Сюлейманова Стамболиева – Завеждащ административна служба
  4. Ислиханка Ибраимова Терзиева – домакин

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ


  1. Шерфе Ахмедова Хавальова
  2. Гюлтена Исмаил  Хасан
  3. Елдъз Феимова Бабучева
  4. Ими Зияева Джикарова
  5. Джемиле Юсеинова Топова
  6. Фикрет Халилов Моллов